Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

NienGiamThongKe: Niên giám thống kê năm 2017

Title

Niên giám thống kê năm 2017

Body

MỤC LỤC

CONTENTS

 

LỜI NÓI ĐẦU​​

FOREWORD​​​

3

 

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỒNG NAI NĂM 2017

OVERVIEW ON SOCI​O-ECONOMIC SITUATION IN DONG NAI IN 2017

7

I

ÐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ÐẤT ÐAI VÀ KHÍ HẬU

ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE

19

II

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG - POPULATION AND LABOUR

35

​III

TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BẢO HIỂM

NATIONAL ACCOUNTS, STATE BUDGET AND INSURANCE

77

IV

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - INVESTMENT AND CONSTRUCTION

111

V

DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ ENTERPRISES, COOPERATIVE AND INDIVIDUAL BUSINEES ESTABLISHMENT

143

VI

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

261

VII

CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY

365

VIII

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - TRADE AND TOURISM

395

IX

CHỈ SỐ GIÁ - PRICE INDEX

413

X

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG

TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS

437

XI

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

EDUCATION, TRAINING AND SCIENCE, TECHNOLOGY

455

XII

Y TẾ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ,TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, TƯ PHÁP VÀ MÔI TRƯỜNG

HEALTH, SPORT, LIVING STANDARDS, SOCIAL ORDER, SAFETY AND ENVIRONMENT

501

XIII

SỐ LIỆU VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VÀ CẢ NƯỚC

DATA OF KEY ECONOMIC CENTER OF SOUTHERN AREA AND THE WHOLE COUNTRY

539

Expires

 

Display

Yes

Attachments

NG Dong Nai 2017.pdf    
Created at 12/6/2018 3:01 PM by System Account
Last modified at 12/11/2018 9:27 AM by DONGNAI\binhph