Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 - 2017

Title

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 - 2017

Body

 

Expires

3/7/2019

Display

Yes

Attachments

141-QĐ-TCTK-GRDP.pdf    
Created at 3/14/2019 9:28 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 3/14/2019 9:28 AM by Nguyen Ngoc Thang