Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Title

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Body

 

Expires

4/3/2019

Display

Yes

Attachments

23 TB-BKHĐT.pdf    
Created at 4/10/2019 10:22 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 4/10/2019 10:22 AM by Nguyen Ngoc Thang