Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment1/4/2019
Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
Chỉnh phủ3Thông tư5
  
Attachment7/19/2017
Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Chỉnh phủ3Nghị định7
  
Attachment7/1/2016
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Chỉnh phủ3Nghị định7
  
Attachment12/4/2015
Luật thống kê
Luật Thống kê6
  
Attachment10/25/2017
Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025
Chỉnh phủ3Quyết định1