Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021KH-trien khai tong dieu tra 2021.pdf
  
3/3/2021 8:05 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 202172-KH- tuyen truyen.pdf
  
3/3/2021 8:06 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Chỉ đạo tổ chức, cá nhân hợp tác trong cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 20212_2021_cvdi2021_703_BKHDT.signed.pdf
  
2/19/2021 2:04 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 20212_2021_cvdi2021_662_BKHDT-tuyentruyen.signed.pdf
  
2/19/2021 2:05 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Quyết Định ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021QD banhanhPA TDT KT 2021.pdf
  
2/3/2021 4:11 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Chỉ Thị Tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 20212-2021-ChiThi-UBND-05.pdf
  
2/3/2021 4:07 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Quyết Định bổ sung nhân sự tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021BS_TOTT_TDTKT2021.pdf
  
11/11/2020 9:49 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Quyết Định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 20212-2020-QD-3329.pdf
  
11/10/2020 10:02 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Quyết Định thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai2-2020-BCD-151.pdf
  
11/10/2020 10:02 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang