Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
PA KSLDTE 2018.pdfPhương án khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018
  
12/7/2018 2:32 PMSystem AccountPhương án điều tra
PA DT LDVL 2019.pdfPhương án điều tra Lao động việc làm năm 2019
  
12/6/2018 9:26 AMSystem AccountPhương án điều tra
Danhmuc_Hanhchinh_Captinh.pdfDanh mục đơn vị hành chính cấp tỉnh
  
12/6/2018 9:28 AMSystem AccountDanh mục
Hethong nganhkinhte vietnam.pdfHệ thống ngành kinh tế 2018
  
12/6/2018 9:28 AMSystem AccountDanh mục
PA-DTDN-2019.pdfPhương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2019
  
2/13/2019 3:45 PMNo presence informationNguyen Ngoc ThangPhương án điều tra
Phuong an Dieu tra DN 2020.pdfPhương án Điều tra Doanh nghiệp 2020
  
4/20/2020 10:08 AMNo presence informationNguyen Ngoc ThangPhương án điều tra
PA DTGKNN 2020.pdfPhương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
  
5/22/2020 10:22 AMNo presence informationNguyen Ngoc ThangPhương án điều tra
PHUONG AN CA THE 2020.pdfPhương án Điều tra Cá thể năm  2020
  
7/29/2020 2:10 PMNo presence informationNguyen Ngoc ThangPhương án điều tra
Phuong an dieu tra Covid-19 lan 2.pdfPhương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  
9/11/2020 4:47 PMNo presence informationNguyen Ngoc ThangPhương án điều tra